Књижевни појмови – тест

Књижевни појмови – тест

Творба речи – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Гласовна промена: сибиларизација – тест

Резултат теста

1. Шта је стих?

2. Ономатопеја је:

3. Епитет је:

4. Препознај стилску фигуру: ,,Као златне токе, крвљу покапане...''

5. Препознај стилску фигуру: Она је ту. ...по пољанама тихо хода (јесен).
6. Строфа од четири стиха зове се:

7. Врсте рима су:

8. Разговор са самим собом назива се:

9. Дидаскалије су:

10. Краћи текст у прози или стиху у којем су главни ликови најчешће животиње, а доноси поуку зове се:
11. Народну књижевност још називамо:

12. Епске песме најчешће говоре о:

13. Најчешћи стих епске народне песме је:

14. Који се род не појављује у усменој књижевности?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ