Гласови – тест

Гласови – тест

Падежи – тест

Глаголи – тест 

Глаголски вид и род – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Уснени или лабијални гласови су:

2. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч ______.

3. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:

4. Означи TРИ речи у којима су сви гласови ЗВУЧНИ ( вокали + сонанти + звучни сугласници).

5. Којој групи, према месту настанка, спадају гласови Л, Р, Н?
6. И сонант Л је у далекој прошлости био вокал. Данас га у вокалном облику срећемо у речима страног порекла. Означи ДВЕ такве речи.

7. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

8. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

9. У којим речима је Р слоготворно?

10. Промене гласова у додиру са другим гласовима називају се _________ промене.
11. Приликом изговора вокала...

12. Предњонепчани сугласници су:

13. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

14. У речи ТРАВА зубни сугласник замени безвучним парњаком гласа Г.

15. Који органи у телу формирају гласове?
16. Фонема је _______.

17. Обележи тачне тврдње.

18. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ