Uglovi trougla, vrste trougla – test

Uglovi trougla, vrste trougla – test

Uglovi trougla – test

Углови троугла – тест

Резултат теста

1. Zbir unutrašnjih uglova trougla iznosi ___°.

2. Ako je jedan ugao trougla ima meru 80° onda su preostala dva ugla mogu da imaju mere: (2 tačna odgovora)

3. Trougao jednakih stranica zove se

4. Ako dva ugla trougla imaju meru 45° i 35° onda treći ugao ima meru

5. Prema veličini uglova trougao može biti:
6. Dva ugla trougla iznose α = 64°25', β = 37°50', onda treći ugao γ iznosi:

7. U pravouglom trouglu ugao α=46°

8. Odredi vrstu trougla sa slike (može se zaokružiti i više odgovora)

9. Koliko iznosi nepoznati ugao u trouglu sa slike?

10. Kolike su mere nepoznatih uglova trougla na slici?
11. Ako je α=50° i γ=67° onda je β=

12. Ako je α1 ​=98° i β=59° onda je γ=

13. Ako je α1 ​ =125° i γ1 ​ =127° onda je β=

14. Kakve vrste mora da bude treći ugao ako je prvi 33°, a drugi 78°?

15. Ako je obim jednakostraničnog trougla jednak 66cm, onda je jedna njegova stranica jednaka...
16. Koje vrste je nacrtani trougao prema stranicama?

17. Poređaj mere uglova počevši od najvećeg.

18. Poredjaj dužine stranica počevši od najkraće.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ