Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

1. Kako se nazivaju biljke sa plivajućim listovima?

2. Vetar utiče na:

3. U okviru biocenoze bare izražena je _______ zonalnost.

4. Od čega zavisi temperatura vode?

5. U okviru kog sloja organizmi aktivno plivaju?
6. Koje dve zone razlikujemo u okviru jezera?

7. Koža ima ulogu u disanju kod crva i vodozemaca.

8. Voda je ______ od vazduha, sila gravitacije ______ utiče na organizme.

9. Da li dolazi do promene uslova u okviru rečnog toka idući od izvora ka ušću?

10. Kakva jezera postoje?
11. Količina svetlosti u vodi zavisi i od prisustva planktona i čestica.

12. U vazduhu ima ___% kiseonika, a u vodi __%.

13. Salinitet morske vode je _____ u odnosu na kopnene vode.

14. Aktivni plivači, kao prilagođenost na vodene struje, plimu i oseku, imaju _________ oblik tela.

15. Označiti organe za disanje:
16. Količina svetlosti se ______ sa dubinom vode.

17. Submerzne biljke su:

18. Kakvi uslovi karakterišu donji tok reke?

19. Plankton je sloj u kom:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста