Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

Prilagođenosti organizama na život u vodi i na kopnu

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

1. Voda je ______ od vazduha, sila gravitacije ______ utiče na organizme.

2. Kakvi uslovi karakterišu donji tok reke?

3. Plankton je sloj u kom:

4. Količina svetlosti u vodi zavisi i od prisustva planktona i čestica.

5. U okviru kog sloja organizmi aktivno plivaju?
6. Koje dve zone razlikujemo u okviru jezera?

7. Vetar utiče na:

8. Od čega zavisi temperatura vode?

9. Da li dolazi do promene uslova u okviru rečnog toka idući od izvora ka ušću?

10. U vazduhu ima ___% kiseonika, a u vodi __%.
11. Salinitet morske vode je _____ u odnosu na kopnene vode.

12. Označiti organe za disanje:

13. Koža ima ulogu u disanju kod crva i vodozemaca.

14. Kakva jezera postoje?

15. Kako se nazivaju biljke sa plivajućim listovima?
16. Aktivni plivači, kao prilagođenost na vodene struje, plimu i oseku, imaju _________ oblik tela.

17. Količina svetlosti se ______ sa dubinom vode.

18. U okviru biocenoze bare izražena je _______ zonalnost.

19. Submerzne biljke su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста