Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

1. Količina svetlosti u vodi zavisi i od prisustva planktona i čestica.

2. Vetar utiče na:

3. Aktivni plivači, kao prilagođenost na vodene struje, plimu i oseku, imaju _________ oblik tela.

4. Kako se nazivaju biljke sa plivajućim listovima?

5. Koža ima ulogu u disanju kod crva i vodozemaca.

6. Od čega zavisi temperatura vode?

7. U okviru biocenoze bare izražena je _______ zonalnost.

8. Submerzne biljke su:

9. Kakvi uslovi karakterišu donji tok reke?

10. Označiti organe za disanje:

11. U okviru kog sloja organizmi aktivno plivaju?

12. Količina svetlosti se ______ sa dubinom vode.

13. Koje dve zone razlikujemo u okviru jezera?

14. Da li dolazi do promene uslova u okviru rečnog toka idući od izvora ka ušću?

15. Salinitet morske vode je _____ u odnosu na kopnene vode.

16. Kakva jezera postoje?

17. Plankton je sloj u kom:

18. U vazduhu ima ___% kiseonika, a u vodi __%.

19. Voda je ______ od vazduha, sila gravitacije ______ utiče na organizme.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста