Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

1. Mora i okeani zauzimaju __% Zemlje.

2. Temperatura se od ekvatora ka polovima _______.

3. Što je temperatura nepovoljnija, životna zajednica je _______.

4. Faktori klime su:

5. Biljke dišu pomoću:

6. Abiotički faktori su uticaji ______ prirode.

7. Kopnena životna sredina zauzima __% od površine Zemlje.

8. Što je veća temperatura, vlažnost je _____.

9. ________ je jedinstvo staništa i biocenoze.

10. Sposobnost zemljišta da organizmima obezbedi dovoljno vode, kiseonika, neorganskih i organskih materija, kao i da se razlaganje uginulih organizama neprekidno odvija naziva se:

11. Sila gravitacije jače deluje:

12. Skup biljaka, gljiva, životinja i mikroorganizama koji žive na istom staništu naziva se:

13. U sastav ćelijskih zidova drvenastih biljaka ulazi organska materija _______.

14. Vetar utiče na izgled organizama i čitavih zajednica.

15. Ljinjanje i mitarenje kod životinja se javlja kao adaptacija na:

16. Koji tip skeleta imaju beskičmenjaci?

17. Promene temperature u toku dana i noći i u toku godine su veće:

18. Koje su prilagođenosti organizama koje omogućavaju čuvanje vode?

19. Faktori reljefa su:

20. _____ je skup sličnih ekosistema.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста