Метали, оксиди метала и базе – задаци за вежбање

Метали, оксиди метала и базе – задаци за вежбање

Релативна атомска маса и релативна молекулска маса – тест

Хемијски симболи – тест

Азот и фосфор – тест

Резултат теста

1. Израчунати масу 1,5mol NaOH.

2. Тачна написана хемијска реакција добијања алуминијум-хидроксида је:

3. Na₂O + H₂O → 2Na(OH), дата реакција представља:

4. Израчунати масени удео бакра у Cu₂O.

5. Израчунати масу која у себи садржи 2mol олова.
6. У реакцији калцијума са кисеоником настаје:

7. Колико грама калцијума је оксидовано ако је у реакцији добијено 56g негашеног креча?

8. Колико се грама водоника добија реакцијом 3mol атома магнезијума са кључалом водом?

9. Колико је грама угљеника потребно за добијање 250g челика који садржи 1,65% угљеника?

10. Литијум оксид или:
11. Колико мола гашеног креча је настало у реакцији 10g калцијума са довољном количином воде?

12. Колико грама Fe₂O₃ настаје оксидацијом 2,4g гвожђа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ