Релативна атомска маса и релативна молекулска маса – тест

Резултат теста

1. Јединица релативне масе је:

2. Како се добија релативна атомска маса елемента?

3. Број који показује колико пута је маса молекула већа од атомске јединице масе је:

4. Релативна атомска маса водоника износи:

5. Како се израчунава релативна молекулска маса?
6. Дата релативна атомска маса Аr = 35,453 одговара елементу:

7. Релативна молекулска маса H2O је исправно написана и израчуната под:

8. Израчунати релативну молекулску масу амонијака NH3 и упоредити са датим решењима.

9. Због чега није практично користити стварну масу атома елемента?

10. Који елемент представља маса једног нуклеона?
11. Релативна молекулска маса сумпора (S8) износи:

12. Релативна молекулска маса H2CO3 износи:

13. Правилно написана релативна молекулска маса витамина Ц C6H8O6 је под:

14. Атомска јединица масе се означава малим латинским словом:

15. Која је правилно написана релативна атомска маса?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ