Uprošćavanje i preseci na mašinskim tehničkim crtežima – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Zbog čega se koriste razne vrste preseka:

2. Koriste se razne vrste zamišljenih preseka kao što su:

3. Predmet se u preseku crta tako što se preseca jednom zamišljenom ravni, pa se prednji deo odbaci, a ostatak crta u ortogonalnoj projekciji. Unutrašnjost predmeta na taj način postaje vidljiva.

4. Da bi se znalo da je to presek, odgovarajuće površine šrafiraju se tankim kosim linijama pod uglom od?

5. Ako je presekom obuhvaćeno više komada u sklopu, šrafura jednog komada na celom crtežu ne mora biti ista.
6. Razmak šrafure zavisi od veličine preseka, odnosno komada.

7. Uzdužni presek nastaje ako?

8. Kada su predmeti osno simetrični često se koristi?

9. Zaokrenuti presek nastaje?

10. Delimični presek koristi se kad treba razjasniti samo neki detalj.
11. Da se izbegne nepotrebno detaljisanje, odnosno da se omogući jasniji prikaz i, eventualno, smanji broj projekcija, na mašinskim crtežima se vrše neka uprošćavanja.

12. Uobičajena uprošćenja na mašinskim tehničkim crtežima rade se u kojim slučajevima:

13. Kako se obeležava presek crteža?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ