Полиноми – тест

Полиноми – тест

Polinomi – zadaci za vežbanje 

Polinomi – test 

Резултат теста

1. Израчунај бројну вредност полинома: 5a²-2a+3 за a=-4

2. Израчунај бројевну вредност полинома: x ⁴+2xᵌ-3x²-4x+5 за x=-1 (Унети само број.)

3. Међу дати изразима издвој мономе:

4. Коефицјент монома 2а је:

5. Одреди бројевну вредност монома: 5x² за x=-10
6. Одреди бројевну вредност бинома: 2a²-3a за a=7

7. Одреди бројевну вредност бинома:5a+4b за a=8, b=-7

8. Одреди бројевну вредност бинома: 20x² -5xy за x=1/2, y=-10

9. Одреди бројевну вредност тринома: xᵌ+2x²-3x за x=3

10. Одреди бројевну вредност тринома: ab²-3ac²+5bc за a=8, b=-3, c=-4
11. Израчунај збир монома: 3ab-6ab

12. Израчунај разлику монома: 13,5abc-6,8abc

13. Упрости израз: a+2a+3a

14. Одреди супротан бином бинома P, ако је P=4x-5y²

15. Који су од датих полинома сређени?
16. Одреди степен бинома: x²-4x

17. Од збира бинома 2a-3 и 5a+2 одузми збир бинома -2a-a и 4a+1.

18. Од тринома 5а²-3а+1 одузми збир бинома 10а+2 и 2а²-7а.

19. Одреди производ монома A i B ако је A=5a и B=3:

20. Одреди производ монома ако је A=-2b, B=4b:
21. Одреди квадрат бинома: 2а+3b

22. Дати трином запиши као квадрат бинома: 1-10x+25x²

23. Упрости израз: (5x-2)²-5x*(5x+2)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ