Godišnja provera znanja – matematika (7.r.)

Godišnja provera znanja

Резултат теста

1. Reši proporciju x:1,2=5:1,5 .Rešenje je broj:

2. Vrednost izraza 2³ +(−2)⁴ +(−2)⁵ =

3. Osnovica jednakokrakog trougla je 30cm, a njoj odgovarajuća visina 20cm. Izračunaj dužinu kraka tog trougla. Obim trougla je:

4. Od 12 kg voća dobije se 9l soka. Koliko je kilograma takvog voća potrebno da bi se dobilo 21l soka?

5. U odeljenju od 30 učenika, broj devojčica prema broju dečaka se odnosi u razmeri 7:8. Koliko je dečaka u tom odeljenju?

6. Uprosti izraz (a² )⁵ : (a² ⋅ a⁶) i izračunaj njegovu vrednost za a= √3. Rešenje je broj:

7. Reši jednačinu 6x−2⋅(2x−1)=−2. Rešenje jednačine je broj:

8. Prečnik kružnice je 7cm.Dužina obima te kružnice je:

9. Zbir unutrašnjih uglova konveksnog osmougla je:

10. Obim jednakostraničnog trougla je 18cm. Površina tog trougla je:

11. Dve paralelne prave seku krake ugla xOy. Ako su podaci kao na slici onda je razmera duži OA₁:A₁B₁ jednaka:

12. Centralni ugao pravilnog mnogougla ima meru 150 .Koliko stranica ima taj mnogougao?

13. Uprosti izraz (3x−1)²−(3x−2)⋅(3x+2)

14. Jedna stranica pravougaonika je 15cm i dijagonala 17cm. Površina pravougaonika je:

15. Katete pravouglog trougla su 8cm i 6 cm. Površina kruga opisanog oko tog trougla je:

16. Uprosti izraz 7x² − 5x² +6x² −4x² i izračunaj njegovu vrednost za x= 1/2​. Dobijeni rezultat je:

17. Obimi koncentričnih kružnica su 8π cm i 10π cm. Površina kružnog prstena određenog ovim kružnicama je:

18. Koliko temena ima mnogougao kod koga se iz jednog temena može povući 7 dijagonala?

19. Označi tačan odgovor:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ