Iscrtavanje mnogougla – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Trougao se može nacrtati pomoću tri pojedinačne duži. Na sličan način možemo nacrtati i bilo koji drugi mnogougao (poligon).

2. Mnogouglovi ukoliko se crtaju kao tri pojedinačne duži, oni se ne smatraju kao celina i ne mogu , na primer, biti popunjeni.

3. Funkcija za crtanje mnogougla je?

4. Mnogougao se crta funkcijom čiji su parametri:

5. Mnogougao se ne sastoji od duži koje spajaju susedna temena (tačke) u navedenoj listi.
6. Podrazumeva se da je mnogougao zatvoren, tj. da mnogougao sadrži i liniju između poslednjeg i prvog temena.

7. Šta se iscrtava pomoću sledećih naredbi?

8. Koje od sledećih naredbi crtaju kružnu liniju sa centrom u tački (420, 360) i poluprečnikom 60?

9. Koje osobine ima trougao koji se iscrtava sledećom naredbom? pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(200, 200), (400, 400), (200, 400)])

10. Pod kojim uslovima bi sledeća naredba iscrtala kvadrat? pygame.draw.polygon(prozor, pygame.Color("gray"), [(a, b), (a, d), (c, d), (c, b)])
11. U prozor veličine 800 x 600 treba upisati romb dijagonala paralelnih osama, tako da su temena romba udaljena po 10 piksela od središta ivica prozora. Kojom naredbom se to može učiniti?

12. Želimo da nacrtamo trougao. U kom obliku mogu da se zadaju koordinate tačaka?

13. Koji od narednih poligona se ne može nacrtati pomoću više poziva funkcije pg.draw.line jer nema konturu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ