Гласови – тест

Гласови – тест

Препознај књижевне родове и врсте – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

„Марко Краљевић укида свадбарину“ – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери ТРИ тачне тврдње.

2. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:

3. Обележи тачне тврдње.

4. Безвучни парњак звучног гласа Ђ је

5. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.
6. Звучни гласови су:

7. Предњонепчани сугласници су:

8. У речи ПУШКА замени двоуснени безвучни сугласник назалним предњонепчаним сонантом. Добијена реч гласи

9. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

10. Ако су гласови Ф, Х, Ц безвучни, одреди њихове звучне парњаке:
11. У речи ТРАВА зубни сугласник замени безвучним парњаком гласа Г.

12. Звучни предњонепчани сугласници су:

13. Фонема је _______.

14. Подела гласова формира се на основу тога да ли гласне жице...

15. Означи ТРИ лична имена која се састоје од вокала и сонаната.
16. Којој групи, према месту настанка, спадају гласови Л, Р, Н?

17. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

18. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ