Гласови – тест

Гласови – тест

Препознај књижевне родове и врсте – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

„Марко Краљевић укида свадбарину“ – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којој групи, према месту настанка, спадају гласови Л, Р, Н?

2. Подела гласова формира се на основу тога да ли гласне жице...

3. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

4. Означи ТРИ лична имена која се састоје од вокала и сонаната.

5. Фонема је _______.

6. Ако су гласови Ф, Х, Ц безвучни, одреди њихове звучне парњаке:

7. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

8. Обележи тачне тврдње.

9. Највише на формирање гласова утиче положај...

10. Од понуђених гласова означи звучни предњонепчани сугласник.

11. Сонант Р у неким речима може бити вокал. Пронађи три такве речи.

12. Звучни гласови су:

13. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:

14. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

15. Безвучни парњак звучног гласа Ђ је

16. Звучни предњонепчани сугласници су:

17. Који органи у телу формирају гласове?

18. Уснени или лабијални гласови су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ