Stringovi (Niske) – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Tip podataka koji se sastoji od niza slova (malih i velikih) i drugih karaktera (cifra, razmak, interpunkcijski znakova, tačaka, zapeta, uptnika, uzvičnika) naziva se:

2. U programskom jeziku postoje četri načina zapisa stringa.

3. Koji su načini zapisa stringa?

4. Kao i sa ostalim tipovima podataka, i sa stringovima je moguće vršiti različite operacije.

5. Stringove povezujemo koristeći koji operator?
6. Karakteri u stringu imaju svoje mesto, tačnije svoju poziciju.

7. Za izdvajanje pojedinačnih karaktera iz stringa, u Pajtonu koristimo uglaste zagrade u kojima navodimo poziciju (indeks) karaktera.

8. Prvi karakter stringa jezika ima koji indeks?

9. Negativni indeksi ukazuju na izdvajanje karaktera stringa otpozadi.

10. Prilikom izdvajanje delova stringa potrebno je da navedemo opseg pozicija karaktera koji izdvajamo (m,n).
11. Niske u sebi mogu da sadrže cifre, pa čak mogu da budu sastavljene isključivo od cifara.

12. Rečnik nazivu svakog predmeta dodeljuje prosečnu ocenu iz tog predmeta. Kojom naredbom se matematici pridružuje prosečna ocena 3,5?

13. Šta će biti rezultat izvršavanja sledećeg programa?

14. Niska može da sadrži i decimalan zapis nekog broja i tada se broj predstavljen tom niskom može dobiti pomoću:

15. Funkcija koja vrši podelu niske na podniske na osnovu razmaka koji se javljaju unutar niske naziva se?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ