Гласови – тест

Гласови – тест

Падежи – тест

Народна лирика (митолошке, породичне и посленичке песме) – тест

Именске речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којим речима је Р слоготворно?

2. У којим речима се појављује слоготворно Р?

3. У низу СОНАНАТА ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

4. Звучни парњак безвучног гласа Ш је глас:

5. Подела гласова формира се на основу тога да ли гласне жице...

6. Означи ТРИ лична имена која се састоје од вокала и сонаната.

7. Означи три тачне тврдње које се односе на предњонепчане сугласнике.

8. Који органи у телу формирају гласове?

9. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:

10. Обележи тачне тврдње.

11. И сонант Л је у далекој прошлости био вокал. Данас га у вокалном облику срећемо у речима страног порекла. Означи ДВЕ такве речи.

12. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч ______.

13. Безвучни парњак звучног гласа Ђ је

14. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

15. Од понуђених гласова означи звучни предњонепчани сугласник.

16. Означи три правилно подељене речи у овим сложенијим примерима.

17. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

18. Приликом изговора вокала...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ