Paralelogram – svojstva i vrste (6.r.)

Paralelogram – svojstva i vrste

Паралелограм

Паралелограм

Паралелограм и врсте паралелограма – тест

Резултат теста

1. Kojem četvorouglu možemo opisati i upisati kružnicu?

2. Formula O=2a+2b se koristi za izračunavanje obima:

3. Naspramni uglovi paralelograma su ______.

4. Paralelogram ima sledeća svojstva: ( označi sva svojstva )

5. Susedni uglovi paralelograma su suplementni.
6. Formula O=4a koristi se za izračunavanje obima:

7. Jednakostranični pravougaonik je ______.

8. Kod kojih četvorouglova su dijagonale ujedno i simetrale naspramnih uglova?

9. Kod paralelograma važi da su:

10. Označi četvorouglove kojima su dijagonale jednake:
11. Koliko osa simetrije ima kvadrat? (upiši samo broj)

12. Upiši pojam koji odgovara datoj definiciji: Pravougli paralelogram ili ___________.

13. Četvorougao sa 2 para paralelnih stranica je:

14. Upiši naziv četvorougla kojem odgovara definicija: Jednakostranični paralelogram ili __________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ