Променљиве врсте речи – тест

Променљиве врсте речи – тест

Падежи – тест

Писци и дела – тест

Зависне реченице: узрочне – тест

Резултат теста

1. Обележи збирни број.

2. Обележи реченицу у којој уочаваш ненаглашени облик личне заменице ОНА у облику датива.

3. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи...

4. Промена именских речи по падежима назива се...

5. Обележи глаголе свршеног вида.
6. Обележи збирне именице.

7. Како гласи лична заменица за друго лице множине?

8. Обележи лични заменицу за треће лице једнине у средњем роду.

9. Обележи именске врсте речи.

10. Како гласи компаратив придева ТЕСАН?
11. Обележи апстрактне именице.

12. Обележи придев у облику суперлатива.

13. Обележи именице женског рода.

14. Обележи именице које имају само множину.

15. Напиши повратну заменицу (личну заменицу за свако лице) у наглашеном (пуном) облику.
16. Ненаглашени облици личних заменица могу се јавити у облицима...

17. Обележи повратне глаголе.

18. Обележи глаголску именицу.

19. Обележи правилно написане реченице.

20. Обележи правилно написану реченицу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ