Променљиве врсте речи – тест

Променљиве врсте речи – тест

Падежи – тест

Писци и дела – тест

Зависне реченице: узрочне – тест

Резултат теста

1. Обележи правилно написане реченице.

2. Како гласи компаратив придева ТЕСАН?

3. Обележи реченицу у којој уочаваш ненаглашени облик личне заменице ОНА у облику датива.

4. Како гласи лична заменица за друго лице множине?

5. Обележи именице које имају само множину.

6. Напиши повратну заменицу (личну заменицу за свако лице) у наглашеном (пуном) облику.

7. Обележи збирни број.

8. Обележи повратне глаголе.

9. Обележи именице женског рода.

10. Ненаглашени облици личних заменица могу се јавити у облицима...

11. Обележи правилно написану реченицу.

12. Обележи збирне именице.

13. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи...

14. Обележи апстрактне именице.

15. Обележи придев у облику суперлатива.

16. Обележи лични заменицу за треће лице једнине у средњем роду.

17. Обележи глаголе свршеног вида.

18. Обележи глаголску именицу.

19. Обележи именске врсте речи.

20. Промена именских речи по падежима назива се...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ