Променљиве врсте речи – тест

Променљиве врсте речи – тест

Падежи – тест

Писци и дела – тест

Зависне реченице: узрочне – тест

Резултат теста

1. Промена именских речи по падежима назива се...

2. Обележи лични заменицу за треће лице једнине у средњем роду.

3. Обележи именице које имају само множину.

4. Обележи именице женског рода.

5. Како гласи лична заменица за друго лице множине?
6. Обележи повратне глаголе.

7. Обележи апстрактне именице.

8. Обележи правилно написане реченице.

9. Обележи придев у облику суперлатива.

10. Ненаглашени облици личних заменица могу се јавити у облицима...
11. Напиши повратну заменицу (личну заменицу за свако лице) у наглашеном (пуном) облику.

12. Обележи глаголе свршеног вида.

13. Обележи правилно написану реченицу.

14. Обележи именске врсте речи.

15. Обележи глаголску именицу.
16. Обележи реченицу у којој уочаваш ненаглашени облик личне заменице ОНА у облику датива.

17. Обележи збирни број.

18. Обележи збирне именице.

19. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи...

20. Како гласи компаратив придева ТЕСАН?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ