Хемијске реакције и израчунавања – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Релативна молекулска маса ацетона износи:

2. ___Li + O₂ → 2Li₂O, који коефицијент треба да стоји уз литијум?

3. Уколико имамо водоник-сулфид масе 13,6g, израчунати количину молекула у његовом узорку.

4. Колико је грама NaOH потребно за реакцију са H2SO4 уколико настаје 2,84g Na2SO4? Водити рачуна да је и вода производ рекције!

5. Колико је молова кисеоника реаговало са 0,4g водоника ако је у реакцији добијено 3,6g воде?
6. 3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O, да ли је дата реакција правилно изједначена?

7. 4Na + O₂ → 2Na₂O, на основу дате реакције одредити колико је потребно молова натријума како би у потпуности изреаговао са 2mol кисеоника?

8. Ако узорак хемијски чисте воде садржи 0,5mol молекула воде, израчунати масу овог узорка.

9. Колики је однос маса елемената у натријум-оксиду?

10. амонијак → азот + водоник. Дата једначина је правило приказана:
11. Колико износи маса 2,5mol воде?

12. Колико износи релативна молекулска маса метана?

13. На датој слици је приказано:

14. dm³ је јединица за:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ