Грађа атома елемента – тест

Грађа атома елемента – тест

Масне киселине – тест

Грађа омотача атома елемента – тест

Гвожђе, алуминијум и бакар – тест

Резултат теста

1. Шта од наведеног важи за атом? (више тачних одговора)

2. Шта представљају електрони?

3. Честице које се називају нуклеони се састоје из:

4. Због чега је језгро атома позитивно наелектрисано?

5. Маса електрона је:
6. Како је наелектрисан електронски омотач?

7. Колико износи наелектрисање неутрона у кулонима [C]?

8. Атомски број (Z) представља:

9. Атомски број азота је:

10. Атомски број натријума је:
11. Масени број (А) је:

12. Атоми истог елемента, а различитог броја неутрона су:

13. На слици се налазе:

14. Колико протона има дати елемент?

15. Колико електрона има гвожђе?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ