Zasićeni ugljovodonici – alkani – test za 8. razred

Резултат теста

1. Zaokružiti tačnu tvrdnju: Alkani su zasićeni zato što ________.

2. Ako je molekulska formula alkana C6H14 njegov naziv će biti?

3. Zaokrižiti tačnu opštu formulu alkana.

4. Kako glasi naziv date alkil grupe?

5. Ugljenik u organskim jedinjenjima ima valencu ______.
6. Kakvog su agregatnog stanja alkani koji imaju 18 i više ugljenika?

7. Jedinjenja koja imaju istu molekulsku formulu a različitu strukturnu formulu nazivaju se ________.

8. Ako je naziv alkana heptan koliko ima ugljenikovih atoma?

9. Zaokružiti tačan naziv datog jedinjenja.

10. Ako se ugljovodonik vezuje u prsten onda je on?
11. Formula koja predstavlja sve moguće načine vezivanja ugljenikovih atoma naziva se?

12. Sistem za davanje imena organskim i neorganskim jedinjenjima naziva se ______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ