Неметали, оксиди неметала и киселине – задаци за вежбање

Неметали, оксиди неметала и киселине – задаци за вежбање

Гвожђе, алуминијум и бакар – тест

Алкани – тест

Раздвајање састојака смеша – тест

Резултат теста

1. Дата формула CO представља:

2. Колико је грама брома потребно за реакцију са пола мола магнезијума?

3. Кисели оксиди реагују са киселинама и граде соли.

4. Правилно написана једначина синтезе амонијака је:

5. Aзот(Ⅲ)-оксид је:
6. Израчунати масу 1,5mol HNO₃.

7. Колико грама оксида фосфора, у којем је његова валенца Ⅴ, настаје потпуним сагоревањем 0,25mol белог фосфора?

8. Колико је грама жива(Ⅱ)-оксида потребно за добијање 3,2g кисеоника?

9. Колико грама оксида SO₂ настаје у реакцији сумпора са 8g кисеоника?

10. Колико грама CO₂ настаје сагоревањем 5,6g одговарајућег оксида?
11. Колико има атома хлора у узорку гасовитог хлора масе 142mg?

12. Израчунати масу оксида угљеника насталог потпуним сагоревањем 120g угља у којем је масени удео угљеника 82%.

13. Колико је грама NaOH потребно да би се реакцијом са N₂O₅ добило 8,5g одговарајуће соли?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ