Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Глаголски облици – тест

Глаголска времена

Резултат теста

1. Допуни реченицу презентом глагола датог у загаради „Моји баба и деда увек _________ (заспати) око 9 сати увече.”

2. У пословици „Ко није служио, не уме ни да заповеда” употребљен је:

3. Обележи глаголски прилог прошли:

4. Прво лице једнине имперфекта глагола БИТИ је:

5. Изабери неличне глаголске облике:
6. Изабери тачне одговоре: Марко __________/ ____________ (тргнути се) када је чуо изненадан звук.

7. У реченици „Гле, зађе сунце, али дуну ветар” употребљен је:

8. У примеру „Плашећи се многих животиња, није отишла у зоо врт” глаголски прилог садашњи има функцију:

9. У реченици „Десанка Максимовић је писала песме за децу и омладину” значење перфекта је:

10. У реченици „Ако ћемо кренути, престани да играш игрицу” употребљен је:
11. Радни глаголски придев се гради од __________ свршених и несвршених глагола и наставака.

12. Нелични глаголски облици никада не могу имати службу предиката у реченици, зато што се не мењају по лицима.

13. Сложен и личан глаголски облик који означава неоставрену радњу за коју претпостављамо да ће се десити у будућности, за време или након неке друге радње је:

14. Прост и личан глаголски облик који означава радњу која се десила у прошлости, и то радњу која се десила након неке друге радње у прошлости, назива се:

15. Императив постоји само за:
16. У реченици „Ако не можеш да их победиш, придружи им се” упоребљен је:

17. Презент који означава радње које се врше по неком природном реду, обичају или навици је:

18. Сложен и лични глаголски облик који означава радњу, стање или збивање које се у потпуности десило у прошлости је _____________.

19. Прво лице једнине аориста глагола ПЕЋИ је:

20. Обележи тачне тврдње:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ