Hemija – priprema za završni ispit (2. deo) (8.r.)

Hemija – završni ispit (2. deo)

Hemija – završni ispit (1. deo)

Резултат теста

1. U hemijskoj reakciji sumpora i kiseonika nastaje supstanca gasovitog agregatnog stanja, sumpor (VI)- oksid, koji:

2. Šta je od navedenog rastvor?

3. U hemijskoj reakciji kalcijum - oksida (CaO) sa vodom nastaje:

4. U reakciji sumpor(IV)-oksida i natrijum-hidroksida nastaju:

5. Koliko grama šecera a koliko vode je potrebno za pripremanje 150g 20% rastvora ?
6. Ako izuzmemo bakar i zlato, svi ostali metali su

7. Metali grade soli u kojima se pojavljuju kao

8. Oksidi metala sa vodom grade

9. Kako se nazivaju soli nastale od Nitritne kiseline?

10. Jonska veza se formira između sledeći elemenata:
11. Za uklanjanje masne mrlje sa neke tkanine najbolje je upotrebiti:

12. Pronađi jone:

13. Homogene smeše nazivaju se

14. Za kalcijuma važe sledeća tvrđenja:

15. Kako treba označiti jone nastale kada dva atoma elementa A predaju po jedan elektron atomu elementa B?
16. Koje od datih tvrdnji se odnose na kiseline?

17. Ako je Ar(C)=12, Ar(O)=16, Ar(Ca)=40, odredi Mr za kalcijum-karbonat. Mr za kalcijum-karbonat je:

18. U molekulu amonijaku je prisutna

19. Proteini su makromolekuli sastavljeni od velikog broja

20. Najtvrđa prirodna supstanca je:
21. Sumpor-dioksid se upotrebljava:

22. Alotropske modifikacije ugljenika su:

23. Metali koji se nalaze u prvoj grupi peridnog sistema elemenata nazivaju se?

24. Metali su?

25. Jedini tečan metal je?
26. Metali su dobri provodnici toplote i elektriciteta

27. Koji metal ima magnetna svojstva?

28. Prelazni metali su?

29. Koji metal se može naći u elementarnog stanju?

30. Metali koji se nalaze u prvoj grupi su odlikuju jakom tvrdoćom.
31. Formula negašenog kreča je?

32. Kalcijum-hidroksid se koristi za?

33. Oksidi gvožđa su rastvorni u vodi

34. Nedovoljno unošenje gvožđa ishranom može izazvati?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ