Hemija – pripreme za završni ispit (1. deo) (8.r.)

Hemija – završni ispit (1. deo)

Hemija – završni ispit (2. deo)

Резултат теста

1. Jednostavna čista supstanca je

2. Kristali natrijum-hlorida (kuhinjske soli) izgrađeni su od:

3. Pijaća voda sa česme je:

4. Kada od dve supstance pravimo homogenu smešu taj postupak se može nazvati:

5. Čime treba držati epruvetu da bi se supstanca u njoj bezbedno zagrevala:
6. Koji deo aparature za ceđenje omogućava razdvajaje smeše na filtrat talog?

7. Jedno od navedenih svojstva supstance ne može se odrediti uz pomoć čula. Koje je to svojstvo?

8. Koji hemijski element burno reaguje sa vodom, dajući hidroksid, uz izdvajanje vodonika?

9. Supstanca koja se koristi za sterilizaciju suvog voća je:

10. Kada želimo da proverimo da li je neka nepoznata tečnost kiselina, rastvor hidroksida ili prokuvana voda stavićemo:
11. Danica je ispitivila rastvorljivost neke soli u vodi. U epruvetu je stavila pola grama krupnih kristala te soli i 3 cm3 hladne vode i snažno promućkala. Na dnu epruvete ostalo je malo kristala soli. Da bi se so rastvorila, Danica je trebalo da:

12. Janko u pernici ima tubu lepka za papir na čijoj ambalaži stoji oznaka upozorenja kao na slici. S obzirom na taj znak Janko ispravno postupa ako ostatak utrošenog lepka:

13. Koja supstanca je nerastvorljiva u vodi?

14. Osim od pčelinjeg voska, sveće se mogu praviti od:

15. Milica je u prodavnici kupila neko hemijsko sredstvo. Na pakovanju je pronašla znak upozorenja kao na slici. Kakvo sredsto je oznčeno simbolom na slici?
16. U supstanci koja ima nisku temperaturu topljenja i nerastvorljiva je vodi najverovatnije je zastupljena:

17. Nepoznata supstanca se topi na 776 stepeni Celzijusovih i njen rastop (istopljena supstanca) provodi električnu struju. U supstanci je zastupljena:

18. Na slici su predstavljeni modeli tri atoma. Oni predstavljaju:

19. Šećer koji u svakodnevnom životu koristimo za zaslađivanje nazivamo najčešće kristal šećer, a usitnjen šećer nazivamo šećer u prahu. U kom slučaju se najbrže može napraviti rastvor?

20. Dejan je kašičicom zahvatio sumpor, upalio šibicom i uneo ga tako upaljenog u erlenmajer. Na unutrašnjem zidu erlenmajera bilo je zapaljeno po parče vlažne plave i crvene lakmus hartije. Plava lakmus hartija je promenila boju u crveno, a crvena je ostala iste boje. Ovim ogeldom Dejan je pokazao da sumpor kada sagoreva :
21. Janko je ispitivao svojstva supstanci tako što je proveravao njihovu reakciju sa cinkom i natrijum-karbonatom. Jedna supstanca je i u reakciji sa cinkom i u reakciji sa natrijum-karbonatom oslobodila gasovite proizvode. Janko je zaključio da je ta supstanca:

22. Osnovne supstnce koje grade mišiće, kosu i nokte su:

23. Za uklanjanje masne mrlje sa neke tkanine najbolje je uporebiti:

24. Magnezijum hlorid je jedinjenje sa visokom temperaturom topljenja. To svojstvo magnezijum-hlorida objašnjava se :

25. Kako treba označiti jone nastale kada dva atoma elementa A predaju po jedan elektron atomu elementa B?
26. Saponifikacija je hemijska reakcija:

27. Redosled izdvajanja sastojaka smeše kuhinjske soli, peska i gvožđa je sledeći:

28. Kisele kiše oštećuju mermerne spomenike. Ovu tvrdnju potrebno je dokazati ogledom. Čekiraj hemijske formule onih supstanci koje su potrebne za ogled.

29. Supstanca koja u reakciji sa vodom gradi supstancu formule H2EO3 je:

30. Koja supstanca će u hemijskoj reakciji s kalcijum-oksidom dati kalcijum-sulfat prema prikazanoj jednačini? CaO + ? → CaSO4 + H2O
31. Koje dve supstance u odvojenim reakcijama sa klcijum-hidroksidom daju isti proizvod?

32. Barijum-sulfat je u vodi nerastvorna supstanca. Koja so će u reakciji sa rstvorom barijum-hidroksida dati nerastvorni barijum-sulfat?

33. Uroš je izvodio rekciju neutralizacije. U čašu je sipao 20 cm³ rastvora natrijum-hidroksida i nekoliko kapi metil-oranža. Kapalicom je dodavao hlorovodoničnu kiselinu. Kraj hemijske reakcije neutralizacije biće kada se:

34. Koja supstanca se dobija reakcijom adicije vodonika na eten?

35. Za skidanje kamenca u kupatilu (najčešće kalcijum-karbonata) u kupatilu se može upotrebiti:
36. Glicerol se može dobiti hidrolizom:

37. Sapuni se mogu dobiti u reakciji natrijum-hidroksida sa:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ