Квадрат бинома и разлика квадрата

Резултат теста

1. Упрости израз: (3x+5)·(2-x)-(4x-1)²

2. Одреди квадрат бинома: 4x+y

3. Дати производ трансформиши у разлику квадрата, па израчунај: 55·45 (Уписати само резултат)

4. Одреди: (-3а-7)·(-7-3а)

5. Одреди тачност једнакости: (3x+1)²=9x²+1

6. Од квадрата збира монома 5а и 8b одузми квадрат разлике тих монома. (Унети само резултат)

7. Одреди: (-2а-1/2x)²

8. Растави на чиниоце разлику квадрата: x²-4y²

9. Израчунај користећи разлику квадрата: (7 3/4)² - (2 1/4)² (Унети само број)

10. Разлику квадрата запиши у облику производа: а²b²-36

11. Растави на чиниоце: 10x²-6y²-8xy

12. Користећи разлику квадрата израчунај: 91²-9² (Унети само број)

13. Упрости израз: (6а-5)(6a+5)+(2a+1)(5-18a)

14. Разлику квадрата запиши у облику производа: 25x²-16

15. Одреди: (-0,2a-5a²)²

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 25. марта 2021