Značaj fotosinteze i ozonskog omotača u evoluciji živog sveta

Značaj fotosinteze i ozonskog omotača u evoluciji živog sveta

1. Kako se nazivaju fosilni ostaci cijanobakterija?

2. Kada je nastao ozonski omotač?

3. Kambrijumska eksplozija života desila se u mezozoiku.

4. Formiranje ozonskog omotača negativno je uticalo na diverzitet živog sveta.

5. Uslovi koji su omogućili nastanak života na Zemlji su:
6. Izvor života na Zemlji je:

7. Prvi organizmi koji su se pojavili na Zemlji bili su:

8. Freoni su gasovi koji stvaraju ozonske rupe.

9. Šta je prethodilo fanerozoiku?

10. Biljke osvajaju kopno u paleozoiku.
11. Koji su prvi autotrofni organizmi?

12. Dinosaurusi su nestali u mezozoiku.

13. Skrivenosemenice su se pojavile u:

14. Eukariotska ćelija je na slici označena brojem:

15. Na fotografiji iznad prikazan je:
16. Nastanak čoveka vezuje se za:

17. Život na Zemlji nastao je pre oko:

18. Koja organela je nastala procesom endosimbioze?

19. Ugljen-dioksid u vodi i atmosferi je jedan od uslova koji su omogućavali nastanak života na Zemlji.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста