Električna struja, struja u tečnostima i gasovima – test (8. razred)

Električna struja, struja u tečnostima i gasovima – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Električna struja, struja u tečnostima i gasovima – test (8. razred)

Резултат теста

next

1. Da li rastvor kuhinjske soli provodi struju?

2. Tečnosti koje provode električnu struju nazivaju se______

3. Proces razlaganja molekula na jone koji se dešava u elektrolitima naziva se_____

4. Pozitivni joni nazivaju se_____ a negativno naelektrisani joni su_____.

5. Proces neutralizacije jona i izdvajanje supstanci na elektrodama pri proticanju električne struje kroz elektrolit naziva se _____.
6. Proticanje električne struje kroz gasove naziva se _____ i praćeno je ____.

next

7. Na fotografiji je prikazan Teslin transformator i Gajslerove cevi. Ako ove cevi prinosimo kugli koja se nalazi na vrhu Teslinog transformatora šta će se desiti?

8. Grmljavina nastaje kao posledica______.

9. Nosioci struje u gasovima su________.

10. Kod redno vezanih otpornika ekvivalentna električna otpornost jednaka je _____.
11. U rednoj vezi dva otpornika više se greje:

12. Kod paralelne veze dva otpornika više se greje otpornik koji ima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ