Глаголски облици

Глаголски облици

1. Изабери глаголски облик који спада у категорију временима:

2. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

3. Аорист се гради само од глагола _____ вида.

4. Означи правилно написану реченицу:

5. Како делимо глаголске облике, према томе да ли се разликују по лицима?

6. Који су нелични глаголски облици?

7. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

8. Како делимо глаголске облике према начину грађења?

9. Означи правилно написану реченицу:

10. Означи облик који не приапда низу:

11. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

12. У српском језику има___ глаголских облика:

13. Нелични глаголски облици не разликују _____.

14. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

15. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

16. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСТИ:

17. Глагол ГЛЕДАТИ у 2. лицу множине футура другог гласи:

18. ________ глаголски облици састоје се од једне речи и не садрже помоћни глагол.

19. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи:

20. За облик БИХ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

21. Облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА гради се од:

22. Презент је сложен глаголски облик.

23. Инфинитив је нелични глаголски облик.

24. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

25. Од понуђених глаголских облика заокружи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

26. Означи правилно написану реченицу:

27. Изабери нелични глаголски облик:

28. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:

29. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

30. Како гласи прво лице једнине аориста за глагола РЕЋИ?

31. Означи правилно написане облике футура првог:

32. Изабери глаголски облик који припада начину:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Наставник

Н П
Провера знања је објављена: 11. марта 2021