Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголи – тест

Гласови – тест

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Како гласи прво лице једнине аориста за глагола РЕЋИ?

2. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

3. Изабери глаголски облик који спада у категорију временима:

4. ________ глаголски облици састоје се од једне речи и не садрже помоћни глагол.

5. Како делимо глаголске облике према начину грађења?
6. За облик БИХ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

7. Од понуђених глаголских облика заокружи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

8. Глагол ГЛЕДАТИ у 2. лицу множине футура другог гласи:

9. Означи правилно написану реченицу:

10. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСТИ:
11. Изабери нелични глаголски облик:

12. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

13. Означи правилно написане облике футура првог:

14. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

15. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:
16. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

17. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

18. У српском језику има___ глаголских облика:

19. Означи облик који не приапда низу:

20. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста