Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголски облици (8.р.) – тест

Глаголи – тест

Гласови – тест

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Презент је сложен глаголски облик.

2. Аорист, императив и потенцијал су лични глаголски облици.

3. Који су нелични глаголски облици?

4. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

5. Нелични глаголски облици не разликују _____.
6. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

7. Како делимо глаголске облике, према томе да ли се разликују по лицима?

8. Од понуђених глаголских облика заокружи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

9. Облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА гради се од:

10. ________ глаголски облици састоје се од једне речи и не садрже помоћни глагол.
11. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

12. Означи облик који не приапда низу:

13. Означи правилно написану реченицу:

14. За облик БИХ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

15. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:
16. Изабери глаголски облик који припада начину:

17. У српском језику има___ глаголских облика:

18. У односу на то да ли се деле по лицима како делимо глаголске облике?

19. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

20. Глагол ГЛЕДАТИ у 2. лицу множине футура другог гласи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста