Органска једињења са кисеоником – тест

Органска једињења са кисеоником – тест

Сличну проверу у Wordu преузмите на линку испод.

Органска једињења са кисеоником – тест (8. разред)

Резултат теста

1. Алкохоли у својим молекулима имају атом кисеоника повезан са атомом __________.

2. -OH представља:

3. Монохидроксилни алкохоли садрже:

4. Метанол је:

5. Када је угљеников атом директно везан са четири друга атома назива се:
6. Изабери тачне тврдње:

7. Атоми водоника и кисеоника се увек добијају _________ ковалентном везом.

8. Најважнија реакција у којој долази до раскидања везе између угљениковог атома и атома кисеоника јесте реакција дехидратације.

9. Оксидацијом алкохола могу настати:

10. C2H5OH + 3O2-----> 2CO2+3H2O је реакција:
11. Алкохоли на собној температури могу бити само чврстог агрегатног стања.

12. Према броју карбоксилних група, разликују се:

13. CH3-COOH+K⁺OH⁻ --------> CH3-COO⁻K⁺+H2O je:

14. CH3-COOH je:

15. Масне киселине се могу користити у производњи боја, лекова и вештачких влакана.
16. У зависности од природе угљоводоничног остатка, карбоксилне киселине могу бити:

17. Са порастом броја угљеникових атома у молекулима карбоксилних киселина њихова растворљивост у води расте.

18. Карбоксилне киселине дисоцијацијом у води дају искључиво ________ јоне водоника.

19. Реакција естерификације настаје између:

20. Естри се могу користити у прехрамбеној индустрији.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ