Шумски, травни и антропогени екосистеми

Резултат теста

1. Шумски екостеми се могу поделити на:

2. У односу на то да ли листови опадају или остају зелени током зиме, разликујемо:

3. Изабери тачну тврдњу:

4. Најчешћи жбунови у листопадним шумама су:

5. Сеча шума је један од највећих угрозивача шума.

6. Степски травни екосистеми називају се _____________.

7. У животињски свет који насељава степски травни екосистем спадају:

8. У биоценози су најраспрострањеније биљке из породице трава.

9. Екосистем који је највише настајао захваљујући утицају човека је:

10. Обележи тачну тврдњу:

11. Постоје две групе антропогених екосистема:

12. У агроекосистеме спадају:

13. Осим човека, у урбаним екоситемима живе:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 03. марта 2021