Krug – uvod. Centralni i periferijski ugao – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Krug – uvod. Centralni i periferijski ugao – test

Круг – контролни задатак

Централни и периферијски угао круга (напредни ниво)

Централни и периферијски угао круга (основни ниво)

Iscrtavanje kruga – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Date su dve tačke na kružnici tako da formiraju tetivu čija je dužina jednaka dužini poluprečnika te kružnice. Odredi meru centralnog i odgovarajućeg periferijskog ugla nad datom tetivom.

2. Prava sa slike naziva se:

3. Odaberi duži koje predstavljaju poluprečnik kruga K .

4. Nad prečnikom kruga svi periferijski uglovi iznose ____°.

5. Označeni ugao sa slike naziva se:
6. Odaberi netačna tvrđenja:

7. Prava a sa slike naziva se:

8. Dužina najduže tetive kruga K je 18 cm . Izračunaj dužinu poluprečnika datog kruga.

9. Jedno od datih tvrđenja u vezi sa datom slikom je netačno. Koje?

10. Na osnovu slike, bez merenja dužina prikazanih duži, odredi duž koja je duža od 5 cm.
11. Odaberi tačna tvrđenja.

12. Poluprečnik kružnice k sa slike je:

13. Odredi meru nepoznatog ugla sa slike.

14. Na osnovu slike, bez merenja dužina prikazanih duži, odredi koje su duži kraće od 5 cm.

15. Dopuni rečenicu odgovarajućim pojmom: Tačka koja je jednako udaljena od svih tačaka na kružnici naziva se ____________.
16. Dat je kružni luk koji je 2/5 ​ dužine kružnice. Odredi meru centralnog i njemu odgovarajućeg periferijskog ugla.

17. Prečnik kruga K sa slike je:

18. Odredi meru nepoznatog ugla sa slike.

19. Na slici je prikazan krug K prečnika 8 cm i prave a i b. Izračunaj rastojanje prave b od centra kruga.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ