Појмови и величине којима се описује осциловање тела – тест

Резултат теста

1. Најзначаније физичке величине којима се описује осцилаторно кретање су:(више тачних одговора).

2. Највеће растојање тела од равнотежног положаја назива се:

3. Растојање тела од равнотежног положаја у ма ком тренутку осциловања назива се елонгација.

4. Време за које тело изврши једну осцилацију назива се:

5. Ознака за период осциловања је:
6. Број осцилација које тело изврши током једне секунде назива се:

7. Мерна јединица за фреквенцију је:

8. T=t/n је формула за:

9. Колики је период кретања фреквенције 1kHz?

10. За два минута осцилатор начини 50 осцилација.Одредити фреквенцију осцилатора.
11. Колики је период математичког клатна дужине 2m?(g=10 m/s2)

12. Колики пут пређе тело за 50 осцилација ако је амплитуда 0,5dm?

13. Колико осцилација направи тело за 2 секунде ако његово кретање од равнотежног до амплитудног положаја траје 0,1 секунду?

14. Сопствена фреквенција тега на вертикалној опрузи је 1,67Hz.На опругу делује периодична принудна сила у вертикалном правцу.Колики је период те принудне силе, ако је она у резонанцији са тегом.Колико осцилација направи тег за 3 секунде?

15. Приликом експеримента одређивања убрзања силе Земљине теже клатно дужине 75 cm извршило је за 86,9 секунди 50 пуних осцилација.Колико је, за наведене вредности, убрзање Земљине теже?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ