Korišćenje interfejsa za upravljanje pomoću računara – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Proces pronalaženja i ispravljanja grešaka naziva se:

2. Osnovne komponente mikrobita su:

3. Na slici pod rednim brojem 8 se nalazi?

4. Programiranje mikrobita vrši se na računaru koji se spaja preko USB konektora.

5. Ako mikrobit ostaje spojen sa računarom dok se izvršava program, ne treba mu nikakvo dodatno napajanje.
6. Ključni deo mikrobita je:

7. Mikrobit može da čuva samo jedan program.

8. Kod mikrobita osnovnu komunikaciju sa korisnikom omogućavaju tasteri i svetleće diode koji se nalaze na uređaju.

9. Duža nožica svetleće diode je uvek anoda (+) i nju vezujemo na pozitivan pol napajanja.

10. Ako je napon napajanja veći od radnog napona diode (što će izazvati i veću struju), mora se dodati otpornik koji će smanjiti napon i struju diode na radne vrednosti.
11. Pomoću kompasa ne možemo da oderedimo jačinu magnetnog polja u blizini mikrobita, kao i trenutnu orijentaciju uređaja u odnosu na strane sveta.

12. Uređaj koji omogućava da se detektuju različiti tipovi pokreta mikrobita je:

13. Senzorom za temperaturu koji je ugrađen u mikrobit omogućemo je merenje temperature precizno.

14. Na poleđini mikrobita nalazi se još jedan taster koji omogućava ponovno pokretanje odnosno resetovanje učitanog programa.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ