Примена линеарних неједначина с једном непознатом (основни ниво)

Резултат теста

1. Који је најмањи природан број који када се увећа са 12 буде већи од 67?

2. Колико има природних бројева x за којеје 3x-18<x+26?

3. Наћи два узастопна парна броја већа од 5 таква да је њихов збир мањи од 23.

4. Који је највећи број који када се умањи за 7 није већи од 34?

5. Мартин је замислио један број.Тај број помножио је бројем 5, а онда је добијени производ умањио за број 8 и добио број који је мањи од броја 37.Који је број Мартин замислио?
6. Одредити све реалне бројеве који су већи од своје четвртине.

7. Који највећи природни број када се умањи четири пута даје цео број, а затим умањен за 3 буде мањи од 21?

8. Дужина правоугаоног дворишта је 60m. Која је највећа могућа ширина дворишта, ако обим није већи од 480m?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ