Сличност троуглова (напредни ниво)

Резултат теста

1. Да ли су два правоугла троугла слична ако су парови одговарајућих катета пропорционални?

2. Да ли су троуглови ABC и A1BC1 слични, ако је угао B1A1C1=47°?

3. Која од следећих тврђења је тачна?

4. Странице троугла су 3cm, 4cm и 5cm.Колики је обим њему сличног троугла ако је дужина најдуже странице тог троугла једнака 2,5cm?

5. Једна страница троугла је 6,4cm, а њој одговарајућа висина је 8cm.Одредити одговарајућу висину њему сличног троугла чија је одговарајућа страница 8cm.

6. Колико се пута повећа обим троугла, а колико површина троугла, ако се свака страница тог троугла повећа три пута?

7. Која су од следећих тврђења тачна?

8. Површина троугла је 28cm2, а једна његова висина је 8cm.Одредити одговарајућу висину њему сличног троугла чија је површина 7cm2.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ