Сличност троуглова (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Наставни листићи

Примена сличности троуглова на правоугли троугао (напредни ниво)

Резултат теста

1. Да ли су два правоугла троугла слична ако су парови одговарајућих катета пропорционални?

2. Да ли су троуглови ABC и A1BC1 слични, ако је угао B1A1C1=47°?

3. Која од следећих тврђења је тачна?

4. Странице троугла су 3cm, 4cm и 5cm.Колики је обим њему сличног троугла ако је дужина најдуже странице тог троугла једнака 2,5cm?

5. Једна страница троугла је 6,4cm, а њој одговарајућа висина је 8cm.Одредити одговарајућу висину њему сличног троугла чија је одговарајућа страница 8cm.
6. Колико се пута повећа обим троугла, а колико површина троугла, ако се свака страница тог троугла повећа три пута?

7. Која су од следећих тврђења тачна?

8. Површина троугла је 28cm2, а једна његова висина је 8cm.Одредити одговарајућу висину њему сличног троугла чија је површина 7cm2.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ