Regulatorna uloga hormona kod životinja

Regulatorna uloga hormona životinja

1. Tiroksin je hormon koji:

2. Jedan hormon kod različitih životinja može imati različite efekte.

3. Štitna žlezda reguliše metabolizam.

4. Koja žlezda reguliše nivo šećera u krvi?

5. Primer za hormon koji kod insekata utiče na presvlačenje je:

6. Hormoni omogućavaju održavanje konstantnog hemijskog sastava unutarćelijske sredine odnosno:

7. Opstanak organizma zavisi od sposobnosti prilagođavanja tog organizma okolini koja se stalno menja.

8. U reakcijama stresa učestvuje:

9. Koja žlezda luči estrogen i progesteron?

10. Jedna od uloga hormona u organizmu je:

11. Hormoni deluju u ____ količinama i imaju _____ efekat na ciljne ćelije.

12. Tireoidni hormoni ne utiču na metabolizam sisara.

13. Prolaktin utiče na boju tela kod riba.

14. _____ su hemijski aktivne supstance koje nastaju u endokrinoj žlezdi, izlučuju se u cirkulaciju i dolaze do ciljnih ćelija u kojima ostvaruju svoj efekat.

15. Kod beskičmenjaka postoje hormoni koji imaju ulogu u regulaciji šećera.

16. Hormoni deluju isključivo na ćeliju u kojoj su sintetisani.

17. Funkcija prolaktina kod sisara je:

18. U glavi insekata se nalaze _________ ćelije koje luče hormone duž nervnih vlakana do žlezde koja se naziva korpora kardiaka.

19. ________ reguliše rad ostalih endokrinih žlezda.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста