Proizvodnja električne energije – osmi razred

Proizvodnja električne energije

Резултат теста

1. Za pretvaranje mehaničke energije u električnu koristi se:

2. Odredi za koju elektranu je karakteristična sledeća transformacija energije: hemijska-toplotna-potencijalna-mehanička-električna

3. Termoelektrane koriste neobnovljive izvore energije.

4. Za pogon generatora u termoelektranama koriste se:

5. Označi obnovljive izvore energije:

6. Elektrane koje se obično grade u blizini rudnika uglja su _____________. (dopuni rečenicu)

7. Ekološki najmanje opasna postrojenja po okolinu su _________.

8. Naučnik koji je svojim pronalascima dao najveći doprinos razvoju proizvodnje i prenosa električne energije je:

9. Energija se u prirodi pojavljuje u sledećim oblicima:

10. Postrojenje u kome se nuklearna energija kontrolisano pretvara u toplotnu energiju cepanjem jezgra atoma naziva se nuklearni _____________.

11. Na slici, koja pokazuje osnovne delove hidroelektrane, brojem 3 je označena:

12. Označi pojmove koji su dobro povezani:

13. Kako se zove proces koji se dešava u reaktoru nuklearne elektrane?

14. Na slici je prikazan princip rada i glavni delovi:

15. Pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi kod hidroelektrana odvija se na sledeći način:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ