Proizvodnja električne energije – osmi razred

Proizvodnja električne energije

Резултат теста

1. Ekološki najmanje opasna postrojenja po okolinu su _________.

2. Postrojenje u kome se nuklearna energija kontrolisano pretvara u toplotnu energiju cepanjem jezgra atoma naziva se nuklearni _____________.

3. Kako se zove proces koji se dešava u reaktoru nuklearne elektrane?

4. Označi obnovljive izvore energije:

5. Za pogon generatora u termoelektranama koriste se:

6. Označi pojmove koji su dobro povezani:

7. Naučnik koji je svojim pronalascima dao najveći doprinos razvoju proizvodnje i prenosa električne energije je:

8. Za pretvaranje mehaničke energije u električnu koristi se:

9. Pretvaranje energije iz jednog oblika u drugi kod hidroelektrana odvija se na sledeći način:

10. Odredi za koju elektranu je karakteristična sledeća transformacija energije: hemijska-toplotna-potencijalna-mehanička-električna

11. Na slici, koja pokazuje osnovne delove hidroelektrane, brojem 3 je označena:

12. Energija se u prirodi pojavljuje u sledećim oblicima:

13. Elektrane koje se obično grade u blizini rudnika uglja su _____________. (dopuni rečenicu)

14. Na slici je prikazan princip rada i glavni delovi:

15. Termoelektrane koriste neobnovljive izvore energije.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ