Омов закон за део струјног кола – тест

Резултат теста

1. Протицање електричне струје у струјном колу описују две физичке величине:

2. Утицај самог проводника се изражава величином:

3. Електрична отпорност је мера отпора проводника протицању струје.Њена ознака је:

4. Мерна јединица за електричну отпорност је:

5. Елементи струјног кола који имају тачно дефинисану отпорност називају се:
6. Јачина струје се мери:

7. Напон се мери:

8. Електрична отпорност се мери:

9. Да ли су јачина струје, напон и електрична отпорност узајамно повезане величине?

10. Електрични напон је узрок или покретач протицања струје.
11. Повећањем електричног напона повећава се и:

12. Електрична отпорност се:

13. Код електричне отпорности, струја ће бити:

14. Прецизну зависност ових физичких величина експериментално је изучавао:

15. Јачина струје директно је сразмерна напону на крајевима дела струјног кола, а обрнуто сразмерна електричној отпорности тог дела кола.Реч је о:
16. Омов закон израчунавамо преко формуле:

17. Да ли је Омов закон један од најважнијих закона када је реч о електричној струји?

18. Омов закон нам омогућава да:

19. Кроз проводник отпорности 120 Ω протиче струја јачине 40 mA.Израчунати разлику потенцијала на крајевима тог проводника.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ