Sortiranje elemenata i određivanje medijane – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Sortirati niz znači ispremeštati njegove elemente tako da budu poređani po veličini, od manjih ka većim ili obrnuto.

2. Sledeći niz brojeve [3,1, 2, 5, 0, -1, 4] sortiran bi izgledao:

3. Postoji mnogo situacija kada se niz brojeva može zgodno opisati nekom karakterističnom vrednošću.

4. Koja fukncija sortira niz?

5. Ako želimo da poređamo elemente liste L od većih ka manjim vrednostima, to možemo da uradimo:
6. Opacija reverse=true kaže funkciji Sort da želimo da sortiramo elemente liste u "оbrnutom" poreku: od većih ka najmanjim vrednostima.

7. Ako su podaci sa kojima radimo "jako razbacani"i"imaju velika odstupanja" može se desiti da prosek nizanije dobar predstavnik celog niza. Zato se kao druga karakteristična vrednost niza često koristi:

8. Medijana niza je:

9. U mnogim situacijama medijana bolje predstavlja „srednju vrednost“ niza nego aritmetička sredina niza.

10. Medijana se određuje:
11. Filtrirati podatke znači iz datog niza podataka izdvojiti one koji su nam na neki način interesantni.

12. Filtriranje liste u Pajtonu se može postići kojom konstrukcijom?

13. Šta je medijana niza [2, 1, 5, 7, 3, 9, 0, 11]? Prema konvencijama koje smo uveli medijana niza je poseban element niza. Kao odgovor uneti element niza kao reč.

14. Šta je medijana niza [2, 1, 7, 3, 9, 0, 11,12]? Prema konvencijama koje smo uveli medijana niza je poseban element niza. Kao odgovor uneti element niza kao reč.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ