Kiseline – test za 8. razred

Kiseline – test za 8. razred

Закон сталних односа маса – тест

Закон о одржању масе – тест

Хемијске реакције – тест

Резултат теста

1. Koji od ponuđenih oksida gradi sulfitnu (sumporastu) kiselinu?

2. Ako su oksidi kiseli koja će jedinjenja graditi?

3. Kada baze reaguju sa kiselinama dobijamo _____.

4. Reakcijom azot(V)-oksida sa vodom nastaje?

5. U kojoj sredini lakmus papir menja boju iz plave u crvenu?
6. Koja je od ponuđenih reakcija reakcija nastajanja sulfatne (sumporne) kiseline?

7. Reakcijom ugljen-dioksida i vode nastaje ______.

8. Rastvor je kise ako ima pH vrednost ________.

9. Koji od ponuđenih oksida daju kiseline?

10. Koliko iznosi valenca azota u jedinjenju HNO2?
11. Zaokružiti tačnu formulu fosfatne (fosforne) kiseline

12. HCl je

13. Kiseline se sastoje od vodonikovog jona i ________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ