Механички таласи.Величине којима се описује таласно кретање – тест

Резултат теста

1. Осциловање је периодично кретање тела око равнотежног положаја под дејством повратне силе.

2. Амплитуда осциловања је:

3. Фреквенција је број осцилација у јединици времена.

4. Таласи за чије је простирање потребна супстанцијална средина називају се:

5. Честице осцилују око свог равнотежног положаја и преносе осциловање на суседне честице, али се:
6. Механичким таласом се преноси енергија кроз супстанцијалну средину осциловањем њених делића.

7. Место на коме талас настаје назива се:

8. Испупчени делови таласа чије се честице у датом тренутку налазе у амплитудном положају називају се:

9. Између брегова таласа настају удубљења таласа, такозване доље таласа.

10. Линија или површ која повезује све тачке брега или доље назива се:
11. Ако је таласни фронт кружница или сфера, реч је о:

12. Таласни фронтови чије су међусобно паралелне праве линије или равни називају се:

13. У зависности од правца осциловања честице, врсте таласа су:

14. Код трансверзалног таласа честице средине осцилују нормално на правац његовог простирања, а код лонгитудиналног таласа честице осцилују у правцу простирања таласа.

15. Које физичке величине описују таласе?
16. Растојање које талас пређе током једног периода осциловања назива се:

17. Брзина таласа једнака је количнику таласне дужине и периода осциловања честице средине.

18. Формула за израчунавање брзине таласа је:

19. Растојање између два суседна брега једног таласа износи 1,2 m.Колика је фреквенција тог таласа ако се он простире брзином од 0,6 m/s?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ