Заменице – тест

Заменице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, лична, 3. лице једнине, женског рода, енклитика, датив једнине

2. Обележи реченицу у којој се именичка заменица налази у служби правог објекта.

3. Обележи показне заменице.

4. Обележи правилно написану реченицу.

5. Обележи правилно написану реченицу.

6. Обележи придевске заменице.

7. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, нелична, одрична за бића.

8. Од заменице КОЛИКИ изгради општу заменицу.

9. Препиши показну заменицу из дате реченице: Моја другарица је једноставно таква.

10. Обележи службе коју могу вршити именичке заменице.

11. Обележи службе коју могу вршити придевске заменице.

12. Обележи називе падежа у којим се могу јавити енклитички облици личних заменица.

13. Обележи реченицу у којој се налази придевска заменица.

14. Обележи реченицу у којој се придевска заменица налази у служби именског дела предиката.

15. Именичке заменице деле се на:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ