Заменице – тест

Заменице – тест

Стилске фигуре – тест

Зависне реченице: изричне – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи називе падежа у којим се могу јавити енклитички облици личних заменица.

2. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, лична, 3. лице једнине, женског рода, енклитика, датив једнине

3. Обележи службе коју могу вршити именичке заменице.

4. Обележи службе коју могу вршити придевске заменице.

5. Обележи правилно написану реченицу.
6. Обележи правилно написану реченицу.

7. Обележи показне заменице.

8. Обележи придевске заменице.

9. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, нелична, одрична за бића.

10. Обележи реченицу у којој се именичка заменица налази у служби правог објекта.
11. Именичке заменице деле се на:

12. Обележи реченицу у којој се придевска заменица налази у служби именског дела предиката.

13. Обележи реченицу у којој се налази придевска заменица.

14. Препиши показну заменицу из дате реченице: Моја другарица је једноставно таква.

15. Од заменице КОЛИКИ изгради општу заменицу.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ