Заменице – тест

Заменице – тест

Стилске фигуре – тест

Зависне реченице: изричне – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи правилно написану реченицу.

2. Препиши показну заменицу из дате реченице: Моја другарица је једноставно таква.

3. Обележи правилно написану реченицу.

4. Обележи службе коју могу вршити именичке заменице.

5. Обележи реченицу у којој се придевска заменица налази у служби именског дела предиката.
6. Од заменице КОЛИКИ изгради општу заменицу.

7. Обележи придевске заменице.

8. Обележи реченицу у којој се именичка заменица налази у служби правог објекта.

9. Обележи показне заменице.

10. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, нелична, одрична за бића.
11. Обележи реченицу у којој се налази придевска заменица.

12. Према датом опису одреди о којој је заменици реч и напиши је: именичка, лична, 3. лице једнине, женског рода, енклитика, датив једнине

13. Обележи називе падежа у којим се могу јавити енклитички облици личних заменица.

14. Именичке заменице деле се на:

15. Обележи службе коју могу вршити придевске заменице.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ