Matične ćelije

Matične ćelije

1. Pri aktivnom transportu kroz ćelijsku membranu se:

2. Proteini u ćelijskoj membrani:

3. Zašto u telu čoveka postoje matične ćelije, iako se takav čovek ne razvija i ne raste?

4. Jedna od sličnosti između matičnih i diferenciranih ćelija je ćelijska građa.

5. Matična ćelija svojim deobama i promenama daje ______ ćeliju.

6. Primer za proces ćelijskog metabolizma gde se molekuli grade je:

7. Matične i diferencirane ćelije imaju različit broj hromozoma ukoliko su telesne.

8. U cvetu biljke se već nalaze diferencirane biljke.

9. Eritrocit je organela bez/sa jedrom, ali je nastao od ćelije bez/sa jedrom.

10. Matične ćelije su nezrele ćelije koje mogu dati bilo koju ćeliju koja ima ulogu u organizmu.

11. Matične ćelije kod biljaka sačinjavaju _______ tkivo.

12. Eritrociti:

13. ____ daje uputstva za sintezu proteina.

14. Koje su uloge proteina u ćeliji?

15. Tvorno tkivo biljaka se nalazi u:

16. U jedru svake naše ćelije se nalazi kompletan genetički materijal, ali su različiti geni aktivni u različitim tipovima ćelija.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста