Grafičko predstavljanje podataka – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Obrada velike količine podataka doprinosi našem kvalitetu života.

2. Da jednostavnije analiziramo veliku količinu podataka jeste da ih lepo vizuelno prikažemo.

3. Podatke možemo da čuvamo u nizu.

4. U programskom jeziku python postoji više različitih bibioteka koje nam služe za vizualizaciju podataka.

5. Standardna Pajtonova biblioteka nema funkcije za crtanje grafika. Zato je neophodno da uvezemo neku koja te funkcije ima.
6. Najčešće se za vizuelizaciju uvozi koja biblioteka?

7. Da bismo podatke grafički prikazali u Pajtonu, potrebno je da ih organizujemo u nizove ili tabele.

8. Ukoliko želimo da uključimo bibiloteku u naš kod ona ćemo uneti?

9. Ekran računara, kao i papir na kom crtamo grafikone, ima dve dimenzije koje koristimo za potrebe vizuelizacije.

10. Kako god da prikazujemo podatke, moramo da ih svedemo na dve dimenzije i da ceo grafikon prikažemo kao skup tačaka u ravni.
11. U sledećem primeru na slici pomoću koje funkcije su prikazane tačke određene sa dva niza koordinata x=[3,4,5] i y=[4,2,1]?.

12. Pogledaj pažljivo sledeću Pajton naredbu pa označi iskaz koji sadrži najviše tačnih informacija: import matplotlib.pyplot as plt

13. Biblioteka matplotlib.pyplot je uvezena u program ovako: import matplotlib.pyplot as plt. Pomoću nje je nacrtan dijagram sa slike. Kojom od ponuđenih naredbi je dijagram nacrtan?

14. Pogledaj pažljivo sledeći niz Pajton naredbi pa označi iskaz koji sadrži najviše tačnih informacija:

15. Biblioteka matplotlib.pyplot je uvezena u program ovako: import matplotlib.pyplot as plt. Pomoću nje je nacrtan dijagram sa slike. Kojom od ponuđenih naredbi je dijagram nacrtan?
16. Prikazan dijagram je nacrtana pomoću programa sa slike. Označi iskaz koji sadrži najviše tačnih informacija:

17. Za tačkasti dijagram koristimo koju funkciju?

18. Primenom sledećeg programa sa gornje slike dobijamo?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ