Otrogonalna projekcija na ravan – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Otrogonalna projekcija na ravan

Резултат теста

1. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 30°, ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i udaljene od nje 8 cm i 12 cm, odredi dužinu projekcije duži AB na projekcijsku ravan.

2. Tačke A i B nalaze se s različite strane ravni π. Udaljenost tačke A od ravni je 8 cm, a tačke B je 4 cm. Dužina duži AB je 20 cm. Kolika je dužina ortogonalne projekcije duži na tu ravninu?

3. Dužine ivica kvadra ABCDEFGH su |AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm i |AE| = 15 cm. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži AH na ravan BCG.

4. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 45°, ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i udaljene od nje 8 cm i 12 cm, odredi dužinu projekcije duži AB na projekcijsku ravan

5. Na kocki ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Označi pravu čija je ortogonalna projekcija različita od ostalih.
6. Duž i njena ortogonalna projekcija imaju jednaku dužinu. U kakvom su međusobnom položaju duž i projekcijska ravan?

7. Šta sve od navedenog može biti ortogonalna projekcija trougla?

8. Ako je prava normalna na ravan, njena ortogonalna projekcija je samo jedna tačka T koja je presek prave i ravni.

9. Ortogonalna projekcija tačke E na ravan BCG je:

10. Na kvadru ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Odredi ortogonalnu projekciju četvorougla AFGD na tu ravan.
11. Dužina ivice kocke ABCDEFGH je 20 cm. Odredi udaljenost tačke B od ravni CDG.

12. Dužina ortogonalne projekcije duži na ravninu u odnosu na dužinu te duži je:

13. Ortogonalna projekcija tačke A na ravan BCG je tačka:

14. Na kocki ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Označi pravu čija je ortogonalna projekcija različita od ostalih

15. Dužine ivica kvadra ABCDEFGH su |AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm i |AE| = 15 cm. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži AF na ravan BCD
16. Dužina ortogonalne projekcije duži na ravninu u odnosu na dužinu te duži je:

17. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 60° , ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i dužina projekcije duži AB na projekcijsku ravan 4 cm, odredi dužinu duži AB.

18. Na kvadru ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Odredite ortogonalnu projekciju strane ABFE na tu ravan.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ