Otrogonalna projekcija na ravan – test (8.r.)

Otrogonalna projekcija na ravan

Резултат теста

1. Tačke A i B nalaze se s različite strane ravni π. Udaljenost tačke A od ravni je 8 cm, a tačke B je 4 cm. Dužina duži AB je 20 cm. Kolika je dužina ortogonalne projekcije duži na tu ravninu?

2. Šta sve od navedenog može biti ortogonalna projekcija trougla?

3. Na kvadru ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Odredi ortogonalnu projekciju četvorougla AFGD na tu ravan.

4. Ako je prava normalna na ravan, njena ortogonalna projekcija je samo jedna tačka T koja je presek prave i ravni.

5. Dužina ortogonalne projekcije duži na ravninu u odnosu na dužinu te duži je:

6. Dužina ortogonalne projekcije duži na ravninu u odnosu na dužinu te duži je:

7. Na kocki ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Označi pravu čija je ortogonalna projekcija različita od ostalih.

8. Ortogonalna projekcija tačke E na ravan BCG je:

9. Duž i njena ortogonalna projekcija imaju jednaku dužinu. U kakvom su međusobnom položaju duž i projekcijska ravan?

10. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 45°, ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i udaljene od nje 8 cm i 12 cm, odredi dužinu projekcije duži AB na projekcijsku ravan

11. Ortogonalna projekcija tačke A na ravan BCG je tačka:

12. Dužine ivica kvadra ABCDEFGH su |AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm i |AE| = 15 cm. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži AF na ravan BCD

13. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 30°, ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i udaljene od nje 8 cm i 12 cm, odredi dužinu projekcije duži AB na projekcijsku ravan.

14. Na kocki ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Označi pravu čija je ortogonalna projekcija različita od ostalih

15. Na kvadru ABCDEFGH istaknuta je ravan ABC. Odredite ortogonalnu projekciju strane ABFE na tu ravan.

16. Dužina ivice kocke ABCDEFGH je 20 cm. Odredi udaljenost tačke B od ravni CDG.

17. Dužine ivica kvadra ABCDEFGH su |AB| = 6 cm, |BC| = 8 cm i |AE| = 15 cm. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži AH na ravan BCG.

18. Prava određena tačkama A i B seče projekcijsku ravan pod uglom od 60° , ako su A i B sa iste strane projekcijske ravni i dužina projekcije duži AB na projekcijsku ravan 4 cm, odredi dužinu duži AB.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ