Узајамно деловање наелектрисаних тела и Кулонов закон – тест

Резултат теста

1. Међусобна деловања тела могу се остварити у непосредном додиру и без додира посредством:

2. Тела могу бити наелектрисана:

3. Електрична сила је мера узајамног деловања наелектрисаних тела.

4. Електрична сила може бити:

5. Ако су наелектрисања различитог предзнака, те силе су:
6. Ако су наелектрисања истог предзнака, те силе су:

7. Када је реч о тачкастим наелектрисањима, правац електричне силе поклапа се са правцем дужи која повезује те тачке.

8. Интензитет електростатичке силе између два тачкаста наелектрисања је директно пропорционалан производу количина њихових наелектрисања, а обрнуто пропорционалан квадрату растојања између та два наелектрисања.Реч је о:

9. Формула за Кулонов закон је:

10. На слици је приказа вредност константе сразмерности (к) у вакууму.
11. Електрична сила која се односи на деловање тачкастих наелектрисања назива се:

12. Кулонов закон се може применити и на тела сферног облика.

13. Област физике која се бави проучавањем електричних појава између наелектрисаних честица која мирују назива се електростатика.

14. Протон и електрон налазе се на међусобном растојњу од 5,3 ∙ 10-11 m.Израчунати интензитет електричне силе којом узајамно делују те честице.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ