Врсте хемијских формула – тест

Врсте хемијских формула – тест

Дисахариди и полисахариди – тест

Основни хемијски појмови – тест

Раствори – тест

Резултат теста

1. Шта од наведеног не представља формулу за описивање молекула?

2. Шта се одређује структурном формулом?

3. Датом формулом представља се распоред атома и валентних електрона у молекулу, реч је о:

4. Којом формулом се хемијске везе приказују цртама?

5. Која молекулска формула није правилно написана?
6. Коефицијентом 5 се означава:

7. На основу дате слике закључити која молекулска формула одговара.

8. Којом формулом је описан метан под а)?

9. У елементарном стању хемијским симболима се представљају:

10. Наелектрисање јона се увек истиче код:
11. Укупно наелектрисање свих катјона мора бити једнако укупном наелектрисању свих анјона.

12. Ако имамо MgCl2, како је наелектрисан магнезијум, а како хлор?

13. Два пута негативан јон сумпора се може написати као:

14. Која од наведених формула припада јонима Na+ и O2-?

15. Како су наелектрисани јони алуминијума, а како јони хлора?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ