Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Граматика, 7.р. (годишња провера, тест 3)

Правопис, 8.р. (годишња провера, 1. део)

Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој реченици није испоштовано правило у вези са писањем запете:

2. У којој реченици запета није исправно написана:

3. Која реченица нема правописну грешку:

4. Када је изостављен део текста или када је излагање незавршено, користи се овај знак интерпункције:

5. Означи исправно написане глаголске облике (футур I):
6. Скраћенице којима се обележавају хемијски елементи пишу се:

7. Глаголски прилог садашњи глагола ПИСАТИ гласи:

8. Која реченица нема правописну грешку:

9. Означи правописно исправне реченице:

10. Која реченица је исправно написана:
11. САНУ је скраћеница за:

12. Означи исправно написане скраћенице:

13. Који облици императива нису исправни:

14. Неисправни облици радног глаголског придева су:

15. Код којих глагола је исправно написан облик 3. лица множине презента:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста