Површина круга (напредни ниво)

Површина круга (напредни ниво)

Површина круга (основни ниво)

Резултат теста

1. Два концентрична круга имају полупречнике дужине 8cm и 5cm.Површина прстена који ови кругови одређују једнака је:

2. Површина круга је 64π cm2.Обим тог круга је:

3. Површина једног круга је 81π cm2.Дужина кружног лука који одговара централном углу од 40° једнака је:

4. Пречник круга је 8cm.За колико ће се повећати обим, а за колико површина круга ако се пречник повећа за 4cm?

5. Израчунај површину круга у коме је тетива 40 cm, а полупречник је за 10cm дужи од централног растојања те тетиве.
6. Око правоуглог троугла чије су катете 12cm и 16cm описан је круг. Одредити површину оног дела круга који се налази ван троугла.

7. Квадрату чија је површина једнака 16cm2 уписан је и описан круг.Колика је површина добијеног кружног прстена?

8. Израчунати површину круга описаног око правоугаоника чије су дужине страница а=3cm, b=4cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ