Racionalno korišćenje resursa na zemlji i očuvanje i zaštita životne sredine – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život.

2. Činioci životne sredine su:

3. Činioci razvoja i uticaj privrednih sektora na životnu sredinu:

4. Faktori rizika na životnu sredinu su:

5. Racionalno i efikasno korišćenje resursa je način da se od manje resursa dobije veća korist.
6. Upravljanje prirodnim resursima uključuje:

7. U istoriji čovečanstva koje su pojave posebno uticale na ekološke posledice:

8. Štednja prirodnih resursa doprinosi održivom razvoju.

9. Održivi razvoj podrazumeva razvoj društva koje koristi resurse da zadovolji svoje potrebe a ne ugrozi životnu sredinu.

10. Recikliranje je odlaganje stvari u otpad, obnavljanje i ponovo koriscenje tih stvari.
11. Ciljevi zaštite životne sredine su:

12. Biosfera obuhvata:

13. Vazdušni omotač oko Zemlje je:

14. Svaki neupotrebljivi predmet ili materijal koji vlasnik odloži, namerava da odloži ili je primoran da odloži u skladu sa jednom od kategorija prema utvrđenoj klasifikaciji otpada je?

15. Svaki otpadni materijal koji nastaje u industrijskom procesu, a koji po svojim osobinama ne utiče štetno na životnu sredinu i zdravlje ljudi, odnosno, ne sadrži opasne karakteristike je?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ