Njutnovi zakoni, kretanje – test (7.r.)

Njutnovi zakoni, kretanje – test (7.r.)

Резултат теста

1. Ubrzanje je :

2. Kada na telo deluje konstantna sila tada se menja:

3. Telo koje se kreće ravnomerno usporeno___

4. Ako je ubržanje mace 3m/s2 i na nju deluje sila od 6N, kolika je masa te mace?

next

5. Balon se podiže i nakon dve sekunde ima brzinu od 6m/s. Ako je rezultujuća sila koja je delovala na balon F= 0,06N kolika je masa balona ?
next

6. Loptica za tenis kreće se po teniskom terenu ravnomerno promenjivo. Početna brzina loptice je 10m/s i nakon 3s brzina loptice je 4m/s., odredi kada će se loptica zaustaviti.

next

7. Na grafiku je data zavisnost brzine od vremena na neko telo.Odrediti brzinu tela u trenutku t=15s.

8. Koja od sledećih tvrdnji je Treći Njutnov zakon :?

9. Ako je u nekon vremenskom intervalu konačna brzina manja od početne, ubrzanje u tom intervalu je

10. Ako kugla za kuglanje ima masu 4,5 kg a košarkaška lopta 250gr i na njih delujemo istom silom koliki će biti odnos ubrzanja košarkaske lopte i kugle?
11. Ako se telo kreće ravnomerno promenjivo i u periodu od treće do pete sekunde poveća brzinu od 8m/s na 10m/s, koliko je ubrzanje tela?

12. Avion iz stanja mirovanja tokom postigne brzinu od 288km/h do poletanja i pređe put od 2909,09m. Koliko ubrzanje je postigao avion?

2,2m/s²

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ